A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2024 - 2025 tham gia “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025

Thực hiện các Quyết định số 06/QĐ-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng giai đoạn 2024 - 2025 tham gia “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”, Bộ Công Thương thông báo:

1. Tổ chức việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thuộc “Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” nêu tại Danh mục kèm theo.

2. Việc tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (sau đây gọi tắt là Hồ sơ): Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Số lượng Hồ sơ: gồm 01 bộ, sử dụng phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đen và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu) ghi trên USB. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thuộc “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”;

- Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ; tên chủ nhiệm nhiệm vụ;

- Danh mục tài liệu có trong Hồ sơ.

5. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: 17 giờ 00 ngày 08 tháng 3 năm 2024. Thời gian nộp Hồ sơ là thời gian ghi tại dấu bưu chính nơi gửi (trường hợp gửi qua bưu chính) hoặc dấu đến của Văn phòng Bộ Công Thương.

6. Nơi nhận Hồ sơ:

Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) - 54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội

7. Thông tin liên hệ:

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương (Điện thoại: 024.22202312).

Các hồ sơ kèm theo thông báo:

- Quyết định số 06/QĐ-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.


Tin liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website